การยับยั้งการทำงานของ epidermal growth factor receptor ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการจำลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ