โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2012

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 11 14 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 11 0 0
2012 การคัดเลือกสายพันธุ์สบู่ดำทนแล้งและกลไกการตอบสนองต่อความเครียดจากความแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 โปรตีนยับยั้งไรโบโซมจากเปลือกเมล็ดสบู่ดำ: ฤทธิ์ทางชีวภาพและโครงสร้างสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการต้านไวรัสตับอักเสบบีในระดับชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในหม่อนภายใต้สภาวะความเครียดจากเกลือด้วยเทคนิค cDNA/AFLP หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ศึกษาโครงสร้างของยีนและคุณสมบัติจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ DNA ligase จาก Streptomyces antibioticus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การศึกษาทรานสคริปโตมิกส์และไมโครอาร์เอ็นเอใน Chlamydomonas relinhardtii ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทางการแพทย์และการเกษตรจากสมุนไพรบางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตเปปไทด์ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนส ของ EGFR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์จากสมุนไพรไทยบางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 3 0 0
2012 การแสดงออกของยีนในหม่อนภายใต้ความเครียดจากเกลือ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 การศึกษาการเสดงออกใน E. coli ของยีน OSI_04426 จากข้าวเพื่อการผลิตและทำให้บริสุทธิของเอนไซม์ aldo-ketoreductase หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การผลิต ทำบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์รีคอมบิแนนท์โปรติเอส ของหนอนไหม หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 การศึกษาการแสดงออกของยีน SAL1 ในข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกในระดับทรานสคริปชั่นของยีนที่เกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของกรดไขมันในยีสต์ Yarrowia lipolytica หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การศึกษาผลของความเครียดจากสภาวะแล้งต่อปริมาณแอนโธไซยานินในหม่อนเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 การศึกษาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมการแสดงออกของยีนที่ระดับ Epigenetics ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การคัดเลือก RNA aptamer เพื่อยับยั้งการติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง และพัฒนาวิธีการตรวจสอบไวรัสหัวเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การทำวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสจากข้าว Oryza sativa เพื่อความจำเพาะต่อสับเสรต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีน ribosome-inactivating protein ในเมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ดสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การศึกษากิจกรรมเอนไซม์และโครงสร้างของ PEXEL โปรตีเอส Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase OSI_15386 ในข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การศึกษาค่าบ่งชี้ความเครียดในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 4 0 0
2012 การพัฒนาการแสดงออกโปรตีนในสาหร่ายเพื่อใช้เป็นตัวขนส่งโปรตีนเพื่อควบคุมโรคในกุ้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาทรานสคริปโดมิกส์และไมโครอาร์เอ็นเอ ใน Chalmydomonas reinhardtii ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation in Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 4 0 0
2012 การจำแนก ผลิตและพัฒนาโปรตีนเลคตินจากปลานิลเพื่อใช้ในการป้องกันการติด โรค Streptococcosis หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2012 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation in Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2012 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation in Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0