การศึกษาค่าบ่งชี้ความเครียดในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)