ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AGHandrogenic gland hormoneaquacultureaquatic plantASIAN SEABASSCage culturecatfishClarias MacrocephalusComparative genomicsdry salted fishgene expressionGenetic DiversityGiant Freshwater PrawnGiant river prawnGROWTH PERFORMANCEhybrid catfishImmunitylates calcariferMacrobrachium rosenbergiimicrosatelliteNile tilapiaOreochromis niloticusoxidative rancidityProteinSilkworm PupaeSnakeskin gouramyStreptococcosisStreptococcus agalactiaetilapiaWater Qualitywhite shrimpการคัดเลือกการเจริญเติบโตการเติบโตการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแสดงออกของยีนกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาววานาไมท์กุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลไขมันความต้านทานโรคความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เครื่องหมายพันธุกรรมชีววิทยาตับและตับอ่อนทริพลอยด์ เทคโนโลยีชีวภาพธนาคารปูนิวคลีโอไทด์ไนตริฟายอิงแบคทีเรียแบคทีเรียประมงปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากะพงปลากะพงขาวปลาดุกปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลาทูปลานิลปลาโมงปลายข้าวปลาสลิดปลาสวายโปแตสเซียมโปรตีนพันธุกรรมพันธุศาสตร์พื้นที่ทะเลไทยตอนบนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแพลงก์ตอนภูมิคุ้มกันเมตาโบลิซึมแมกนีเซียมระบบน้ำหมุนเวียนระบบผู้เชี่ยวชาญระบบภูมิคุ้มกันแร่ธาตุอินทรีย์วัคซีนสัตว์น้ำเห็ดทะเลอ่าวไทยตอนบนอาหารอาหารกุ้งอาหารกุ้งขาวอาหารปลาอาหารปลาดุกอาหารสัตว์นําอาหารสัตว์น้ำอุณหภูมิเอนไซม์แอปพลิเคชั่นฮอร์โมน

Executives

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิชาการประมง 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,223.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.63 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 159 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 99 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ)
 • ทุนนอก 241 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 174 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 88 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 597 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 305 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 292 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 155 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 142 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 49 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)