ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Aeromonas hydrophilaAGHandrogenic gland hormoneaquacultureAquafeedaquatic plantAsian seabassCage culturecatfishClarias Macrocephaluscomparative genomicsconservationcorallimorphariaCorallimorphariandry salted fishfishgene expressionGenetic DiversityGiant Freshwater PrawnGiant river prawnGrowth performancehybrid catfishImmunitylates calcariferMacrobrachium rosenbergiimicrosatelliteNile tilapiaOreochromis niloticusoxidative rancidityProteinred tilapiashrimp feedshrimp growthSilkworm PupaeSnakeskin gouramyStreptococcosisStreptococcus agalactiaeTaxonomyTerrestrial hermit crabtilapiavaccinevibriosisWater Qualitywhite shrimpการคัดเลือกการเจริญเติบโตการเติบโตการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการย่อยได้การแสดงออกของยีนกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลความต้านทานโรคคุณภาพน้ำ เครื่องหมายพันธุกรรมชีววิทยาตับและตับอ่อนทริพลอยด์เทคโนโลยีชีวภาพธนาคารปูนิวคลีโอไทด์ไนตริฟายอิงแบคทีเรียแบคทีเรียประมงปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากระพงขาวปลากะพงปลากะพงขาวปลากัดไทยปลาการ์ตูนปลาดุกปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลาทูปลานิลปลานิลแดงปลาโมงปลายข้าวปลาสลิดปลาสวยงามโปรตีนแพลงก์ตอนภูมิคุ้มกันแร่ธาตุอินทรีย์วัคซีนสัตว์น้ำเห็ดทะเลอาหารอาหารกุ้งอาหารกุ้งขาวอาหารปลาอาหารสัตว์น้ำอุณหภูมิแอปพลิเคชั่น

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,223.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.63 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 197 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 125 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 254 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 187 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 682 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 375 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 307 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 153 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)