โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 6 0 0
2007 Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2007 ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อนความจำเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิคและการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการจับกับน้ำตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 4 0 0
2007 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การทำเอนไซม์ไฟโบรอิเนสให้บริสุทธิ์จากน้ำย่อยของหนอนไหม Bombyx mori หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การตรึงเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 น้ำมันหอมระเหยจากใบหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การตรวจสอบธาตุอาหาร โลหะหนัก และสารยับยั้งการดูดซึมธาตุอาหารในหม่อนที่เพาะปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพื่อเลี้ยงหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 9 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2007 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานสคิปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2007 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 6 0 0
2007 คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารและการใช้เทคนิค in vitro digestibility ในการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้ง กุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพืชไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัดไทย (Betta splendens Regan, 1910) อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 การแยกเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากเชื้อในกลุ่มบาซิลลัสให้บริสุทธิ์บางส่วน และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0