การทำเอนไซม์ไฟโบรอิเนสให้บริสุทธิ์จากน้ำย่อยของหนอนไหม Bombyx mori

Publish Year International Journal 1
2006 exNuanjun Wichukchinda, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Transformation of HIV-1 Envelope Glycoprotein120 in Tobacco Plant", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 96-101
Publish Year National Conference 1
2008 exนภาพร ธรรมชูเชาวรัตน์, exสุกัญญา เอื้อสกุล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หายีนไฟโบรอิเนสตลอดสายจากหนอนไหมพันธุ์พื้นเมืองไทย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย