โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2010

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 21 22 1 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 1 0
2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สบู่ดำทนแล้งและกลไกการตอบสนองต่อความเครียดจากความแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2010 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การศึกษาหน้าที่ของหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี และการยับยั้งการแสดงออกของไวรัสยีนด้วยเทคนิค RNAi หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การศึกษาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมการ แสดงออกของยีนที่ระดับ Epigenetics ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากปลวก เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2010 การวิเคราะห์แต่ละส่วนของเอนไซม์ Topoisomerase II alpha และ beta จากมนุษย์ต่อการจับกันกับสารกลุ่ม Rhinacathins และ Napthoquinone esters หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lectin ใน กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การยับยั้ง RNA polymerase และ protease ในไวรัสหัวเหลืองโดยการคัดเลือก aptamer และพัฒนาการตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองด้วย aptamer หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 6 0 0
2010 การศึกษาการทนเค็มของข้าวสายพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2010 การศึกษาโปรตีน Late embryogenesis abundant (LEA) จากข้าวสายพันธุ์ Oryza sativa indica ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetics ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การค้นหาสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนสโดเมนของ EGFR ด้วยเทคนิคผสมผสานระหว่างการทดลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2010 คุณลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนและรีเซพเตอร์ของปลาบึกโดยวิธี random mutagenesis บริเวณ loop หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาบทบาทของกลุ่มยีน aldo-keto reductases ในการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การแยกและศึกษาหน้าที่ของเลคตินในปลานิลที่พบหลังจากกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 16 55 1 0
2010 การแยกและศึกษาหน้าที่ของเลคตินในปลานิลที่พบหลังจากกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การวิเคราะห์และค้นหายีนและโปรตีนของจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ที่เปลี่ยนแปลงการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Staphylococcus และ poly I:C หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การยับยั้ง RNA polymerase และ protease ในไวรัสหัวเหลืองโดย การคัดเลือก aptamer และพัฒนาการตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองด้วย aptamer หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 การพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับคัดแยกสายพันธุ์ใบบัวบกที่ใช้ในการค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 14 52 1 0
2010 การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetic ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การศึกษาการแสดงออกองเอนไซม์ดีเอ็นเมทิลทรานสเฟอเรสในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhradtii ภายใต้สภาวะเครียดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ออกแบบและสังเคราะห์สารยับยั้งโปรตีน HIV1-RT ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0