โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2015

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 4 10 0 0
2015 การศึกษาโปรโมเตอร์และการจำแนกทรานสคริปชันแฟคเตอร์ของพืชภายใต้สภาวะเครียดเกลือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ScFv และนาโนบอดีมนุษย์ผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2015 การค้นหาแอปตาเมอร์ยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ EGFR เพื่อเป็นยายับยั้งมะเร็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษาโครงสร้างของรีเวิร์สทรานคริปเตส HIV-1 ในรูปแบบโมโนเมอร์และออกแบบการยับยั้งการเกิดไดเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์โปรโมเตอร์ของยีน ACL1 เพื่อหาส่วนดีเอ็นเอที่จำเป็นต่อการแสดงออกของยีนเพื่อควบคุมการสร้างสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดไขมันในยีสต์ Yarrowia lipolytica เพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของไฮโดรไลเสทจากต้นดองดึงและเหงือกปลาหมอต่อการเหนี่ยวนำโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase, OsI_15387 ของข้าวขาวดอกมะลิ ในระดับ in vivo หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษาการยับยั้งของสารกลุ่ม naphthoquinone และ indole ต่อโดเมน ATPase ของเอนไซม์ Topoisomerase II beta ของมนุษย์ เพื่อการพัฒนายาต้านโรคมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาหน้าที่ของยีน SAL1 ที่เกี่ยวข้องกับการทนแล้งในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การชักนำการสร้าง 1-deoxynojirimycin ในหม่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การเพิ่มศักยภาพการขนส่ง shRNA ด้วยเปปไทด์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการแสดงออกของไซโตไคน์ในเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาโปรตีนโพรไฟล์ที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวบนด้านเอออร์ติกและด้านเวนทริคิวลาร์ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกเพื่อระบุโปรตีนเครื่องหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 7 10 0 0
2015 การเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันเพื่อใช้เป็นเซลล์เยี่อบุผิวของลิ้นหัวใจสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบทางชีวภาพของสารยับยั้งไคเนสกลุ้่มใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การศึกษายีนควบคุมความรุนแรงของแบคทีเรียก่อโรคชนิด Streptococcus agalactiae ที่แยกจากฟาร์มเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การพัฒนาโปรตีนเพื่อควบคุมโรคไวรัสของกุ้งทะเลจากสาหร่ายด้วยวิธีรีคอมบิแนนท์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การกลายพันธุ์ของ adenosine deaminase จากสเตรปโตมัยซิส: บทบาทจำเพาะของเกลียวโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างแบบ (?/?)8 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์โปรตีเอสลูกผสมที่สามารถย่อยกาวไหมจาก Bacillus subtilis C4 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การจำแนกและหาลักษณะเฉพาะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลูโคสดีรีเพรสชั่นเพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ของยีสต์สำหรับการผลิตน้ำมันจากเซลล์เดี่ยวเพื่อเป็นไบโอดีเซลทางเลือก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษาโปรตีนแคลโมดูลินต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 การผลิตเปปไทด์ที่มีโครงสร้างเกาะกลุ่มและการศึกษาความเป็นพิษของเปปไทด์ต่อเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ทรานสคริปโตมของเซลล์มะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอยที่มีการแพร่กระจายที่ต่างกันในระบบการเลี้ยงเซลล์แบบ 2 และ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินโปรติเอสและพาเพนโปรติเอสของสารเชิงซ้อนของโลหะทองกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การพัฒนาศักยภาพของ “เร่ว” ในภาคตะวันออกในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษานิวเคลียร์โปรตีโอมใน Chalmydomonas reinhardtii สายพันธุ์ทนเค็ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมของแอนโทไซยานินในลูกหม่อนกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2015 การแยกโปรตีน HIV-1 RT ด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การใช้ดีเอ็นเอไฮโดรเจลเป็นแบบจำลองโครงสร้างสามมิติแบบใหม่ในการศึกษาและติดตามการแพร่กระจายเนื้อร้ายจากกลุ่มเซลล์ลูกผสมของเซลล์มะเร็งเต้านม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 3 0 0
2015 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การค้นหายีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera) และการสร้างฐานข้อมูลเอกลักษณ์ยีนความหอมในมะพร้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาไข่ไหมสายพันธุ์ไทยที่อุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร (เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0