การวิเคราะห์โปรโมเตอร์ของยีน ACL1 เพื่อหาส่วนดีเอ็นเอที่จำเป็นต่อการแสดงออกของยีนเพื่อควบคุมการสร้างสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดไขมันในยีสต์ Yarrowia lipolytica เพื่อการผลิตไบโอดีเซล