การเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันเพื่อใช้เป็นเซลล์เยี่อบุผิวของลิ้นหัวใจสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ