ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exWatcharaporn Thapana, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, "Role of Chromosome Changes in Crocodylus Evolution and Diversity", Genomics & Informatics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 102-111
Publish Year International Conference 3
2015 exSorravis Lapbenjakul, exPanupon Twilprawat, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification and haplotype analysis of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) and saltwater crocodile (Crocodylus porosus) in Thai crocodile farm using mitochondrial protein-coding gene and D-loop", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group, 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 exWatcharaporn Thapana, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exCharin Thawornkuno, exYosapong Temsiripong, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Gene Expression of Peroxiredoxin in Crocodylus siamensis", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group, 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetics and Genomics of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) on basic research in Thailand", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group , 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
Publish Year National Conference 1
2015 exSorravis Lapbenjakul, exPanupon Twilprawat, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification (mitochondrial DNA marker and centromere repetitive sequences) and haplotype analysis of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) and saltwater crocodile (Crocodylus porosus) in Thai crocodile farms", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย