การศึกษาโปรตีนแคลโมดูลินต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ

Publish Year International Journal 2
2015 exSengprasert, P., exAmparyup, P., exTassanakajorn, A., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and identification of calmodulin and calmodulin binding proteins in hemocyte of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)", Developmental and Comparative Immunology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 87-97
2015 exSengprasert, P., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon", FEBS JOURNAL, ปีที่ 282, กรกฎาคม 2015, หน้า Federat Eu-196
Publish Year International Conference 1
2015 exPanjana Sengprasert, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon", 40th Congress of the Federation of the European Biochemical Societies (FEBS), 4 - 9 กรกฎาคม 2015, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี