โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2006

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 4 14 0 0
2006 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 ระบบการแสดงออกของยีน BmNPV หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การทำเอนไซม์ไฟโบรอิเนสให้บริสุทธิ์จากน้ำย่อยของหนอนไหม Bombyx mori หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2006 การวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์จากสบู่ดำและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การตรึงเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
2006 น้ำมันหอมระเหยจากใบหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การจำแนกสายพันธุ์หม่อนในประเทศไทยในระดับ species หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การตรวจสอบธาตุอาหาร โลหะหนัก และสารยับยั้งการดูดซึมธาตุอาหารในหม่อนที่เพาะปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพื่อเลี้ยงหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลินินที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์จากเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 5 0 0
2006 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพืชไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2006 การศึกษาโครงสร้างของพอลิเมอร์ของอีลาสตินจากมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2006 การยับยั้งการทำงานของ Epidermal Growth Factor Receptor: ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการจำลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องทดลอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2006 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ลินามาเรสจากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0