โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2017

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 1 1 0 0
2017 การระบุและหาคุณลักษณะของตัวยับยั้ง “กล่องมาลาเรีย” ของเอนไซม์พลาสเม็บซินห้า จากเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลของโปรตีนที่แสดงออกต่อการตอบสนองต่อสารพวกอัลเคนและน้ำมันในยีสต์โมเดลสำหรับมลพิษชีวบำบัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณไอโซฟลาโวนในผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การค้นหาเปปไทด์ชนิดวงเเหวนที่ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนสของ EGFR เพื่อพัฒนาเป็นยารักษามะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวิธีการให้วัคซีนทางการกินเพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลด้วยการใช้สาหร่ายปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันและใบติ้วต่อศักยภาพในการต้านไวรัสตับอักเสบบีและการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของไมโคร์อาร์เอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การออกแบบ การโคลนนิ่งและการผลิตชีววัสดุจากโปรตีนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การฟื้นคืนกลับของเอนไซม์ดึกดำบรรพ์ในกลุ่มดีอะมิเนส/อะดีโนซีนดีอะมิเนสจากแบคทีเรีย Halococcus hamelinesis ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 450 ล้านปีก่อน: การศึกษาคุณสมบัติทางจลนศาสตร์และการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษายีนในระบบภูมิคุ้มกันของหนอนไหมที่ติดเชื้อไวรัส Bombyx mori Nuclear Polyhedrosis Virus (BmNPV) และผลของแอนโทไซยานินต่อการติดเชื้อไวรัสของหนอนไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การโคลนและการแสดงออกบีต้า-กลูคาเนสจาก Bacillus subtilis และการประยุกต์ใช้ในการกำจัดโรคหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การจำแนกเส้นทางการยับยั้งของนาโนบอดีมนุษย์ที่สามารถผ่านเซลล์ได้ ที่จำเพาะต่อ ไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor ต่อ มะเร็งปอด ชนิด non-small cell   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนโรคแบคทีเรียในปลานิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 5 7 3 0
2017 การศึกษาคุณสมบัติของสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกล้วยไม้ลูกผสม Dendrobium Topaz Dream ? Dendrobium bigibbum และวิธีเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์เพื่อการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 3 0
2017 การผลิตแคปซูลคอลลาเจนผสมใบบัวบกที่ผ่านการกระตุ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสาร Asiaticoside และ Madecassoside หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ชุดตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าเเมลงในผลิตผลทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนชนิด AOZ ในสัตว์น้ำด้วยเทคนิคแอปตาเมอร์โดยใช้อนุภาคทอง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาซีครีโตมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii และการสร้างสาหร่ายที่ผลิตโปรตีน VP28 ภายนอกเซลล์สำหรับการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงจุดขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การระบุและศึกษาลักษณะสมบัติของฟิโคลินในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาการชักนำให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์ร่วมกันสามมิติของมะเร็งเต้านม และผลของสารสกัดรำข้าวต่อการลดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินและพาเพนของสารเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียมกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็ม และลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การศึกษาโอลิโกนิวคลิโอไทด์ที่จับแบบเกลียวสาม เพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งของจิงจูฉ่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ของสารบริสุทธิ์ที่แยกจากสะบ้ามอญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การวัดปริมาณแอนโทไซยานินและสารโพลีฟีนอลอื่นๆในหม่อน ที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้งและอุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2017 การตรวจสอบกลไกต้านทานไกลโฟเซตในข้าวสาลีกลายพันธุ์ RM-GRL จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเป้าหมาย EPSPS และโปรตีน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การคัดกรองสารสกัดจากพืชสกุลสะค้านที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อาหารสุขภาพเสริมสารสกัดจากผลหม่อนและเซอริซินจากไหมสำหรับผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อาหารสุขภาพเสริมสารสกัดจากผลหม่อนสำหรับผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อาหารสุขภาพเสริมเซอริซินสำหรับผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 5 0 0
2017 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2017 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การจำแนกเส้นทางการยับยั้งของนาโนบอดีมนุษย์ที่สามารถผ่านเซลล์ได้ที่จำเพาะต่อไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor ต่อมะเร็งปอดชนิด non-small-cell หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจำแนกสายพันธ์ุยีโนไทป์ของแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือเพื่อการพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายและดีเอ็นเอวัคซีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0