การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง