โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2011

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 2 0 0
2011 การศึกษาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมการ แสดงออกของยีนที่ระดับ Epigenetics ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การคัดเลือก RNA aptamer เพื่อยับยั้งการติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง และพัฒนาวิธีการตรวจสอบไวรัสหัวเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การทำวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสจากข้าว Oryza sativa เพื่อความจำเพาะต่อสับเสรต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีน ribosome-inactivating protein ในเมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ดสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การศึกษากิจกรรมเอนไซม์และโครงสร้างของ PEXEL โปรตีเอส Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 8 9 0 0
2011 การโคลนยีนโปรตีเอสที่ย่อยเซอริซินจาก Bacillus subtilis C4 ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 1. การศึกษาลักษณะและหน้าที่ของยีนเมทัลโลไธโอนีนในข้าวสายพันธุ์ไทย2. การศึกษาสารออกฤทธิ์จากมะกล่ำตาช้าง (Adenanthera pavonina L.)3. การประเมินศักยภาพของสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านม4. ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากมะรุม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การศึกษาหน้าที่ของหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี และการยับยั้งการแสดงออกของไวรัสยีนด้วยเทคนิค RNAi หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากปลวก เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
2011 การวิเคราะห์แต่ละส่วนของเอนไซม์ Topoisomerase II alpha และ beta จากมนุษย์ต่อการจับกันกับสารกลุ่ม Rhinacathins และ Napthoquinone esters หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lectin ใน กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การยับยั้ง RNA polymerase และ protease ในไวรัสหัวเหลืองโดยการคัดเลือก aptamer และพัฒนาการตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองด้วย aptamer หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 การโคลนและแสดงออกเอนไซม์ไซลาเนสที่พบในปลานิล ในแบคทีเรีย Escherichia coli และ ยีสต์ Pichia pastoris หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนายารักษามะเร็งด้วยการศึกษาทางชีวเคมีของสารออกฤทธิ์ยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ EGFR จากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การค้นหายารักษามะเร็งเต้านมด้วยการยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ ERBB2 ด้วยเทคนิคไบโอแพนนิ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การใช้เทคนิค AFLP และ cDNA-AFLP เพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้องในการผลิตสารออกฤทธ์ในใบบัวบกและการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายส าหรับคัดแยกสายพันธุ์ที่ใช้ในการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 8 0 0
2011 การศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์ดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ภายใต้สภาวะเครียดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2011 การศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ Aldo-keto reductase และคุณสมบัติในการกาจัดสารพิษประเภทอัลดิไฮด์ในข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาคุณลักษณะและความหลากหลายของ Complementary DNA ของยีน Immunoglobulin M heavy chain ของปลานิล…(Oreochromis niloticus) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 5 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0