การวัดปริมาณแอนโทไซยานินและสารโพลีฟีนอลอื่นๆในหม่อน ที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้งและอุณหภูมิต่ำ

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, "Effect of high temperature stress on resveratrol and oxyresveratrol accumulation and related gene expression in mulberry callus", Cosmetic & Beauty International Conference 2019 (Sustainable Cosmetic & Beauty Innovations), 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย
2017 exนางสาวญาณี กำจัด, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Drought Stress on Anthocyanin Accumulation in Mulberry Leaf", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKitikajorn Phinpo, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Anthocyanins from Mulberry Extract in BmNPV Infection of Cell Lines Derived from the Silkworm Ovarian Tissues Cells", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย