การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินและพาเพนของสารเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียมกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ