โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 8 0 0
2009 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การค้นหาสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนสโดเมนของ EGFR ด้วยเทคนิคผสมผสานระหว่างการทดลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2009 การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2009 คุณลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนและรีเซพเตอร์ของปลาบึกโดยวิธี random mutagenesis บริเวณ loop หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 16 1 0
2009 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การยับยั้งการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบีด้วย RNAi หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์ Human Topoisomerase II โดยสารกลุ่ม rhinacanthins และ napthoquinone esters เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอิเนสจากน้ำย่อยอาหารของหนอนไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การวิเคราะห์หาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการแสดงออกของยีนในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การพัฒนาวิธีการลอกกาวจากเส้นไหมไทยด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 1 0
2009 เซอริซินจากรังไหม และสมบัติทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การลอกกาวเซอริซินจากเส้นไหมไทยด้วยโปรตีเอส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การเพิ่มความเข้มข้นของเซอริซินจากน้ำทิ้งการลอกกาวเส้นไหมด้วยเมมเบรนและการดัดแปรเซอริซินด้วยวิธีทางเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีน asialoglycoprotein receptor จากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 พัฒนาการหม่อนไหมไทยในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา: วิเคราะห์บทบาทความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ระบบวิเคราะห์และแนะนำการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการสร้างแบบทดสอบออนไลน์: กรณีศึกษาการใช้ “คำช่วย” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การระบุเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับกลไกการตอบสนองต่อความเค็มของหม่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 5 0 0
2009 การศึกษาเชิงฟิสิกส์ระหว่างเปปไทด์จาก HIV-1 CA-CTC Derived peptide and human LysRS หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2009 การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lection ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetic ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การศึกษาการแสดงออกองเอนไซม์ดีเอ็นเมทิลทรานสเฟอเรสในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhradtii ภายใต้สภาวะเครียดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งตับและฤทธิ์ต้านไวรัสในผักพื้นบ้านของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การวิเคราะห์หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไก RNA interference บนหน่วยควบคุมการแสดงออกของไวรัสตับอักเสบบี และการสร้าง RNA interference พลาสมิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 คุณลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนและรีเซพเตอร์ของปลาบึกโดยวิธี random mutagenesis บริเวณ loop หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การโคลน การเพิ่มการแสดงออก และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์ BglII Endonuclease จากเชื้อ Bacillus globigii หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0