การศึกษาซีครีโตมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii และการสร้างสาหร่ายที่ผลิตโปรตีน VP28 ภายนอกเซลล์สำหรับการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงจุดขาว