โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2013

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 7 0 0
2013 การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค-กระบือ เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทางการแพทย์และการเกษตรจากสมุนไพรบางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตเปปไทด์ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนส ของ EGFR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์จากสมุนไพรไทยบางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2013 การสำรวจความจำเพาะของสับสเตรทและบริเวณจับกับสับสเตรทของรีคอมบิแนนท์เอนไชม์ Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นหาแอปตาเมอร์ยับยั้ง HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสที่กลายพันธุ์ เพื่อเป็นยายับยั้งไวรัสตัวใหม่ และการตรวจจับการกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาฟอสฟอโปรตีนที่มีการแสดงออกอย่างจำเพาะภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็มในจุลสาหร่ายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษายีนควบคุมความรุนแรงของแบคทีเรียก่อโรคชนิด Streptococcus agalactiae ที่แยกจากฟาร์มเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์อัลคาไลด์โปรติเอสจากลำใส้ส่วนกลางของหนอนไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การผลิตเปปไทด์จากข่อยที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและการศึกษากลไกต้านมะเร็งเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาหน้าที่และอันตรกิริยาของโปรตีน PTB กับ อาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์เนื้อเยื่อตับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 5 0 0
2013 วิธีการใหม่ในการทำ Sericin degrading protease จาก Bacillus subtilis C4 เพื่องานวิเคราะห์โปรตีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษากระบวนการต้านมะเร็งของเพปไทด์ที่มีโครงสร้างแบบเกาะกลุ่ม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การจำแนกยีโนไทป์ของแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาวัคซีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการต้านไวรัสตับอักเสบบีในระดับชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในหม่อนภายใต้สภาวะความเครียดจากเกลือด้วยเทคนิค cDNA/AFLP หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ศึกษาโครงสร้างของยีนและคุณสมบัติจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ DNA ligase จาก Streptomyces antibioticus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาทรานสคริปโตมิกส์และไมโครอาร์เอ็นเอใน Chlamydomonas relinhardtii ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การโคลนและการศึกษายีน nucleotidase/phosphatase SAL1 ในข้าว(Oryza sativa L.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2013 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของผ้าไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 5 0 0
2013 การศึกษาหน้าที่และอันตรกิริยาของโปรตีน PTB กับอาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์เนื้อเยื่อตับ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาการแสดงออกโปรตีนในสาหร่ายเพื่อใช้เป็นตัวขนส่งโปรตีนเพื่อควบคุมโรค ในกุ้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2013 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0