โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2023

44

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 1 0 0
2023 การพัฒนากุ้งพรีเมี่ยมปลอดเชื้อและปราศจากยาปฏิชีวนะเพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยการใช้เทคโนโลยีจากแบคทีเรียเฟจ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเพื่อนำไปสู่เนื้อทดแทนสัตว์ที่เป็นอาหารเฉพาะพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงด้วยการเกษตรกรรมระดับเซลล์: กรณีศึกษาเนื้อปลาพลวงชมพู ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองและไก่ประจำถิ่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2023 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางชีวภาพในวิศวกรรมเอนไซม์ MHETase ด้วยการประยุกต์ใช้โปรตีนควบคุมการถอดรหัส TphR จากแบคทีเรีย Comamonas sp. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การทดสอบทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหัวอากาศว่านพระฉิมและว่านกลิ้งกลางดงต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งผิวหนัง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของสารสกัดหยาบจาก Dioscorea bulbifera L. ต่อการป้องกันการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์ SK-N-SH ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 23 11 0 0
2023 การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม-เนื้อกะทิแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ_ปี 3 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ใช้สารผสมแบคเทอริโอเฟจเพื่อส่งเสริมการเจริญและการปลอดเชื้อ Vibrio spp.ในการเพาะกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิเมร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลเพื่อตรวจหาเชื้อ Staphylococcus epidermidis ก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษของนักวิจัยหลังปริญญาโทด้านมัลติโอมิกส์และชีวสารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ และการปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 บรรจุภัณฑ์พอลิแลกติกแอซิดปลดปล่อยสารระเหยจากชีวมวลไทยสำหรับยืดอายุผลิตภัณฑ์ประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันมะพร้าวไทยสู่ตลาดโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาสารออกฤทธิ์ใหม่ในพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ และการศึกษากลไกการทำงานของเซลล์ด้วยการวิเคราะห์ทรานสคริปโตม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การศึกษาความหลากหลายและการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) เพื่อตรวจสอบไวรัส nucleopolyhedrovirus (NPV) ในหนอนไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและโภชนาการของไก่ดำนิลเกษตรเพื่อการผลักดันผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไก่ดำนิลเกษตรเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพภายใต้สภาวะปลอดเชื้อและการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากว่านเพชรหึง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านเพชรหึงภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียของว่านเพชรหึง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การบูรณาการอณูวิทยาเพื่อการศึกษาโคโรนาไวรัสในแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2023 การตรวจหาเชื้อไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวด้วยวิธีรีเวิร์สทรานสคริปชั่น ลูป-เมดดิเอท เตดไอโซเธอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น และชุดตรวจไวรัสโคโรน่าในแมวแบบขั้วไฟฟ้าประยุกต์แบบพิมพ์สกรีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การค้นหาโปรติโอมส์เพื่อการพัฒนาวัคซีนหน่วยย่อยควบคุมโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว (feline infectious peritonitis; FIP) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาสารสกัดเห็ด และสารสังเคราะห์เพื่อต้านการอักเสบและปรับระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์เม็ดเลือดชนิดนิวเคลียสเดียวสำหรับต้านไวรัสโคโรนาในแมว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 7 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโปรตีนชีวสารสนเทศและวิศวกรรมโปรตีนเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0