โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษของนักวิจัยหลังปริญญาโทด้านมัลติโอมิกส์และชีวสารสนเทศ