การตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียของว่านเพชรหึง