การค้นหาสารออกฤทธิ์ใหม่ในพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ และการศึกษากลไกการทำงานของเซลล์ด้วยการวิเคราะห์ทรานสคริปโตม