โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2021

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 8 2 0 0
2021 ไบโอเซนเซอร์ระดับเซลล์แบบสามมิติ เพื่อการค้นหายายับยั้งไทโรซีนไคเนสของอีจีเอฟอาร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซต์ย่อยลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้ในการสลายชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2021 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2021 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเห็ด ที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse Transcriptase ของไวรัส FIV ในเซลล์เพาะเลี้ยง Bioactive compounds from mushroom extracts against Reverse Transcriptase enzymes of FIV หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 4 0 0 0
2021 การวิเคราะห์ศักยภาพของสูตรตำรับยาไทยพื้นบ้านในเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลองเพื่อการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2021 การทดแทนยากลุ่ม statin สำหรับการลดคลอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสารสกัดจากเห็ด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2021 คอมพอสิตของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2021 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมระดับฮีสตามีนในจิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเพื่อใช้ในการผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ปลาทับทิม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2021 หน่วยเฉพาะทางโปรตีนชีวสารสนเทศและวิศวกรรมโปรตีนเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเพื่อใช้ในการผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ปลาทับทิม ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีและการยับยั้งเอนไซม์รีคอมบิแนนซ์แอลฟากลูโคซิเดสจากต่อมน้ำลายยุงสายพันธุ์ Aedes aegypti หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 อณูชีววิทยาโมเลกุลเชิงลึกของโรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis) โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาการวินิจฉัย ยารักษา และ วัคซีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายและ subunit vaccine เพื่อป้องกันโรคลิชมานิเอซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การค้นหายายับยั้งเอนไซม์ที่ต่อต้านการเจริญเติบโตของลิชมาเนีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0