โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2020

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2020 ไบโอเซนเซอร์ระดับเซลล์แบบสามมิติ เพื่อการค้นหายายับยั้งไทโรซีนไคเนสของอีจีเอฟอาร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซต์ย่อยลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้ในการสลายชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 7 1 0 0
2020 คอมพอสิทของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษ เพื่องานเกษตรสีเขียว หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 4 1 0 0
2020 ไบโอเซนเซอร์ระดับเซลล์แบบสามมิติ เพื่อการค้นหายายับยั้งไทโรซีนไคเนสของอีจีเอฟอาร์ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซต์ย่อยลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้ในการสลายชีวมวล (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ชีววัสดุนาโนเพื่อผลิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาอาหารเทียมไหมปลอดยาปฏิชีวนะสำหรับผลิตดักแด้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นในยางก้อนถ้วย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การพัฒนาวัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทด้วยเปปไทด์จากสัญญาณชีวภาพสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การประเมินรูปแบบทรานสคริปโตมของเซลล์กระดูกที่เพาะเลี้ยงในโครงร่างชีววัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทแบบต่าง ๆ สำหรับการเลือกใช้ในงานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์อินทผลัมให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรไทย โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิผลสำหรับการขยายพันธุ์อินทผลัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 กิจกรรมจาเพาะของเอนไซม์และการแสดงออกของยีนย่อยอาหารของปลาตะกรับ [Scatophagus argus (Linneaus, 1766)] วัยอ่อน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0