ผลของสารสกัดหยาบจาก Dioscorea bulbifera L. ต่อการป้องกันการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์ SK-N-SH