การค้นหาแอปตาเมอร์ยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ EGFR เพื่อเป็นยายับยั้งมะเร็ง