การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมของแอนโทไซยานินในลูกหม่อนกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2021 exนางสาว ญาณี กำจัด, exนาย สหรัฐ เกตุธิโภค, exนางสาว ธัญนันท์ เชาว์ชัยพัฒน์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Drought Stress on Anthocyanin Accumulation in Mulberry Fruits", Asian Journal of Plant Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 450-460
Publish Year National Journal 1
2014 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หม่อน จากพืชอาหารหนอนไหมสู่อาหารคน และสัตว์", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 44-47
Publish Year International Conference 3
2016 exนางสาวญาณี กำจัด, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An improved method for RNA extraction from various tissues of mulberry", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water deficit stress on anthocyanin accumulation in mulberry fruits", The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology, 23 - 25 เมษายน 2015, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis and Antioxidant Capacity of Anthocyanins From Mulberry", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย