การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมของแอนโทไซยานินในลูกหม่อนกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Journal 1
2014 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หม่อน จากพืชอาหารหนอนไหมสู่อาหารคน และสัตว์", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 44-47
Publish Year International Conference 3
2016 exนางสาวญาณี กำจัด, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An improved method for RNA extraction from various tissues of mulberry", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water deficit stress on anthocyanin accumulation in mulberry fruits", The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology, 23 - 25 เมษายน 2015, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis and Antioxidant Capacity of Anthocyanins From Mulberry", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย