การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินโปรติเอสและพาเพนโปรติเอสของสารเชิงซ้อนของโลหะทองกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ