การศึกษายีนควบคุมความรุนแรงของแบคทีเรียก่อโรคชนิด Streptococcus agalactiae ที่แยกจากฟาร์มเลี้ยงปลานิล