การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อนความจำเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิคและการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการจับกับน้ำตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

Publish Year National Conference 4
2009 exSeetaha, S, exSongtawee, N., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational analysis of mulberry leaf lectin to sialic acid specificity", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exสุภาภรณ์ สีทะหา, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและการแสดงออกของ Mulberry leaf lectin1 (MLL1) ในเซลล์แบคทีเรีย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant mulberry leaf lectin in bacterial host and its structural analysis. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life, 26 - 27 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างสามมิติของเลคตินในใบหม่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม 2006 - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย