การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThammachuchourat, N, exHorata, N, exArikit, S, exMyint, KM, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and Enzymatic Study of Rice BADH Wild-Type and Mutants: An Insight into Fragrance in Rice", PROTEIN JOURNAL, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
2011 exKuaprasert, B, exSilprasit, K, exHorata, N, exKhunrae, P, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, ปีที่ F67, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1221-1223
Publish Year National Conference 6
2010 exนภาพร ธรรมชูเชารัตน์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Expression, Purification and Characterization of mutant BADH2", The 5th Annual Symposium of Protein , 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exอนุชา พลับพลา, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนา SNP Array ที่จำเพาะกับยีนในขบวนการสังเคราะห์และตบแต่งโมเลกุลแป้งเพื่อใช้ในการทำ Association mapping", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.ศิวเรศ อารีกิจ, exดร.ทาดาชิ โยชิฮาชิ, exดร.สามารถ วันชะนะ, exรศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การค้นพบยีนความหอม จากข้าวสู่ถั่วเหลืองและพืชอื่น ๆ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอนุชา พลับพลา, exKhin Myo Myint, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมทรง โชติชื่น, exดร.ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบรูปแบบชุดอัลลีลของ SNP บริเวณยีน Os2AP และพิมพ์เขียวจีโนมในข้าวหอม เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวหอมพื้นเมืองไทยและพม่า", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 17 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exอนุชา พลับพลา, exสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "แหล่งกำเนิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาหน้าที่ของยีนและการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมบริเวณ Sub1 ที่มีต่อยีนทั้งจีโนมภายใต้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเทคนิคดีเอ็นอะเร", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย