การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThammachuchourat, N, exHorata, N, exArikit, S, exMyint, KM, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and Enzymatic Study of Rice BADH Wild-Type and Mutants: An Insight into Fragrance in Rice", PROTEIN JOURNAL, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
2011 exKuaprasert, B, exSilprasit, K, exHorata, N, exKhunrae, P, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, ปีที่ F67, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1221-1223
Publish Year National Conference 6
2010 exนภาพร ธรรมชูเชารัตน์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Expression, Purification and Characterization of mutant BADH2", The 5th Annual Symposium of Protein , 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exอนุชา พลับพลา, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนา SNP Array ที่จำเพาะกับยีนในขบวนการสังเคราะห์และตบแต่งโมเลกุลแป้งเพื่อใช้ในการทำ Association mapping", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.ศิวเรศ อารีกิจ, exดร.ทาดาชิ โยชิฮาชิ, exดร.สามารถ วันชะนะ, exรศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การค้นพบยีนความหอม จากข้าวสู่ถั่วเหลืองและพืชอื่น ๆ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอนุชา พลับพลา, exKhin Myo Myint, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมทรง โชติชื่น, exดร.ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบรูปแบบชุดอัลลีลของ SNP บริเวณยีน Os2AP และพิมพ์เขียวจีโนมในข้าวหอม เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวหอมพื้นเมืองไทยและพม่า", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 17 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมบริเวณ Sub1 ที่มีต่อยีนทั้งจีโนมภายใต้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเทคนิคดีเอ็นอะเร", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุชา พลับพลา, exสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "แหล่งกำเนิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาหน้าที่ของยีนและการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย