Conference

Article
การค้นพบยีนความหอม จากข้าวสู่ถั่วเหลืองและพืชอื่น ๆ
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-