ศึกษาโครงสร้างของยีนและคุณสมบัติจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ DNA ligase จาก Streptomyces antibioticus