การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Journal 1
2014 exPreeyanuch Thongpoo, exChantragan Srisomsap, exDaranee Chokchaichamnankit, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exJisnuson Svasti, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Purification and characterization of three beta-glycosidases exhibiting high glucose tolerance from Aspergillus niger ASKU28", Biosci. Biotechnol. Biochem. , ปีที่ 78, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014, หน้า 1167-1176
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exSuwan, E., "Discovering novel beta-glucosidase genes from buffalo’s rumen using metagenomic approach.", 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exChoengpanya, K., exLi, Y.-K., "CLONING AND EXPRESSION OF ?-XYLOSIDASE FROM Aspergillus niger, AND PREDICTION OF ITS CATALYTIC NUCLEOPHILE", the 13th Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Congress (, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย