การศึกษาการเสดงออกใน E. coli ของยีน OSI_04426 จากข้าวเพื่อการผลิตและทำให้บริสุทธิของเอนไซม์ aldo-ketoreductase