การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืช