การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase OSI_15386 ในข้าวหอมมะลิ

Publish Year International Conference 1
2014 exบุษกร อุ๋ยวงศ์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of OsI_20197, a Novel Member of Aldo-keto Reductase Superfamily in Thai Rice", The 4 th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย