การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์ Human Topoisomerase II โดยสารกลุ่ม rhinacanthins และ napthoquinone esters เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RHINACANTHINS ยับยั้งกิจกรรม ATPase ของ TOPOISOMERASE จากยีสต์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 ตุลาคม - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย