การศึกษาหน้าที่ของยีน SAL1 ที่เกี่ยวข้องกับการทนแล้งในข้าว

Publish Year International Conference 1
2016 exนายกฤตภาส เชื้อแย้ม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of a SAL1 Homologue from Thai Aromatic Rice KDML105", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวมานิตา กัณฑภา, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Growth Regulators for Callus Induction from Thai Rice Cultivar", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย