ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่อการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ ของไหมอีรี่