การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology

Publish Year International Journal 2
2020 exอัณศยา พุ่มจันทร์, exสุขีวิน กรอบทอง , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Scientific report, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020
2016 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exKorntip Kannika, exIkuo Hirono, exHidehiro Kondo, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequences of Streptococcus agalactiae Serotype Ia and III Isolates from Tilapia Farms in Thailand", Genome Announcements, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016
Publish Year International Conference 2
2016 exChamaiporn Chalongkhwan, exPhiangfhun Inthasaeng, exSittiruk Roytrakul, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "ANTIGENIC PROTEINS IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF PROBIOTIC-Bacillus sp. AS A DELIVERY SYSTEM FOR STREPTOCOCCOSIS CONTROL IN NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exChamaiporn Chalongkhwan, exPhiangfhun Inthasaeng, exSittiruk Roytrakul, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF IMMUNOREACTIVE PROTEINS IN Streptococcus agalactiae ISOLATED FROM NILE TILAPIA", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย