Person Image

  Education

  • Ph.D. (Business - Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2557
  • M.S. (Engineering and Technology Management ), Portland State University, USA, 2547
  • M.S. (Electrical and Computer Engineering), Portland State University, USA, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 43 Project 18 73 0 0
  2020 A lean management for improving retail operations management in a Thai food retailing business หัวหน้าโครงการ เงินทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 0 1 0 0
  2019 โครงการวิจัยการนำแนวคิดแบบลีนในธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาแบบจำลองในห่วงโซ่อุปทาน หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 1 0 0
  2018 การศึกษาหลักการของแนวคิดแบบลีนและเครื่องมือของลีนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 โครงการวิจัยการนำแนวคิดแบบลีนในธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การศึกษาสินค้าสำหรับผู้บริโภค กรณีศึกษาสภาพตลาดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 5 0 0
  2018 กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
  2018 คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2018 อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ผ่านร้านค้าปลีก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 แผนการตลาดสำหรับเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ 1 4 0 0
  2017 ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2017 ทัศนคติ การยอมรับ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
  2016 การศึกษาระบบ Lean ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 5 0 0
  2016 ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2016 การตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 10 0 0
  2016 การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 5 0 0
  2016 ภาพลักษณ์จากการประชาสัมพันธ์ต่อองค์กร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การศึกษาการส่งเสริมการขายในสินค้าอุปโภคบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2016 การวัดประสิทธิภาพความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมขนาดใหญ่โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของสาขา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การประเมินประสิทธิภาพการสร้างบ้านเดี่ยวโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2016 อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2015 กรณีศึกษาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 แบบจำลอง การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การหาแนวทางการปฎิบัติที่ดีเลิศในนวัตรกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การหาจุดร่วมระหว่างการบริหารโครงการและกลยุทธ์ธุรกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2014 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบการหาตำแหน่งจากดาวเทียม (GPS) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ดัชนีบ่งชี้การปฎิบัติที่ดีเลิศในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 กลยุทธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2013 การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์ หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 โครงสร้างระบบนวัตรกรรม หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2013 กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2012 การศึกษาการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2012 การศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการค้าปลีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2011 การทำนายความต้องการของตลาดและสินค้าคงคลังในการค้าปลีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 13 0 0
  2015 การพัฒนาตลาดการบริการเชิงอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ทุนบริจาคเพื่อการศึกษาวิจัยฯ 0 1 0 0
  2008 การเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ในกลุ่มของโครงการ หัวหน้าโครงการ Portland State University 1 5 0 0
  2007 การสำรวจโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ Portland State University 1 3 0 0
  2003 การพยากรณ์เทคโนโลยีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนขอบเขต หัวหน้าโครงการ Portland State University 0 4 0 0