การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค

Publish Year National Conference 1
2012 exปริยนาถ สงวนสุข , inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค: กรณีศึกษาของท็อปส์ ซูเปอร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 19 - 20 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย