Person Image

  Education

  • วท.บ.(Food Tech.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • พบ.ม.(การตลาด), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2529

  Expertise Cloud

  Charitable MarketingCommunicationDifferentiateDonationEducational TechnologyGISHotelHotel staying preferenceInternetIT EducationMarketingMarketing EducationMISMuseumMuseum reviewNew normalNonprofitsOne-to-One marketing Marketing strategyProject managementSalesSchool projectsSustainable DevelopmentThai IslandsThai retail businessThai SMEsThai travelerTopic ModelsTourismValue Addedกลยุทธ์ตราสินค้าการค้าปลีกการโฆษณาการตลาดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์การประปานครหลวงการฟื้นฟูบริการการฟื้นฟูบริการ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ความภักดีเครือโรงแรมไทยการยอมรับการรับรู้ความยุติธรรมการส่งเสริมการขายการสื่อสารการตลาดการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ความคาดหวังของลูกค้าต่อการฟื้นฟูบริการความตั้งใจท่องเที่ยวความตั้งใจที่จะเข้าพักความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าความภักดีความภักดีขของผู้ใช้บริการวความไว้วางใจคุณค่าลูกค้า คุณค่าสินค้า คุณค่าตราสินค้า คุณค่าทางด้านการคงรักษาคุณภาพการบริกาคุณภาพการบริการคุณภาพบริการเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์โฆษณาแฝงชอปปิ้ง โมบาย แอปพลิเคชันตราสินค้าทัศนคติทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมธนาคารออมสินธุรกิจค้าปลีกบริการรถแท็กซี่บัตรเครดิตแบบจำลองการสร้างสัมพันธ์ประสิทธิผลของการฟื้นฟูบริการปัจจัยผลิตภัณฑ์ผู้ใช้น้ำผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมความภักดีพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อ การประเมินคุณค่าตราสินค้าภาพลักษณ์ของตราสินค้ามิวสิควีดีโอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ โมบายแบงก์กิ้งเอสซีบีอีซไม่มียูนิโคล่เยาวชนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ร้านขายยารูปแบบการส่งเสริมการขายรูปแบบวิถีชีวิตใหม่แรงจูงใจซื้อโรงพยาบาลทหารโรงแรมโรงแรมสีเขียววัยทำงานส่วนประสมทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาดบริการอาหารอาหารฟาสต์ฟูดส์อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 4Gอินเทอร์เน็ตประจำที่แอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยเน็กซ์แอพพลิเคชั่น Grabtaxiไอศกรีมพรีเมี่ยมโฮสเทล

  Interest

  การตลาด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องภาควิชาการตลาด ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)