Search Result of "prioritization"

About 27 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

RCM Based Power Distribution Maintenance Prioritization Using TOPSIS Method

ผู้แต่ง:Imgวัชระ พบพร, ImgDr.Dulpichet Rerkpreedapong, Assistant Professor, ImgOnurai Noohawm,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Methods for prioritization:Toward quantitative approach to prioritize zoonoses in south east asia

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirichai Wongnarkpet, Assistant Professor, ImgFrancois Roger, ImgMarion Bordier,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Methods for Prioritization of Diseases: Case Study in South East Asia

ผู้เขียน:ImgMARION BORDIER BOUCHOT

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgMoulia Catherine, ImgFrancois Louis Roger, ImgRoger Frutos

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diagnosis on Thai Agrarian Systems for Research Prioritization to Improve the Sustainability and Competitiveness of Cotton Production)

ผู้เขียน:ImgJean-Christophe Castella, ImgGuy Trebuil, ImgYves Crozat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Since 1980, cotton production in Thailand has been decreasing steadily while the demand for cotton lint from the national textile industry jumped dramatically. Attempts made to raise again cultivated areas and yields were not able to alter significantly this declining trend. To understand the factors and conditions determining such an unfavorable evolution, diagnostic studies on cotton production systems were carried out by the Development-Oriented Research on Agrarian Systems (DORAS) project at the complementary field, farm and regional scales. Interdisciplinary teams implemented regional historical analyses and zonations, farming systems characterization and classification, as well as cropping systems surveys and experiments at two contrasted sites: the Maenam Kwae Noi valley in Kanchanaburi province and Chaibadan district of Lop Buri province. While insect pests were found to be the most important cause of cotton production declining sustainability and competitiveness at both sites, the findings suggest that the suitable ways to improve the current situation will differ at these two locations. While in the old cotton producing belt of Chaibadan, significant progress can still be achieved through technical improvements in pest, crop and labor management, in Kanchanaburi border area the social status of the migrating Mon cotton growers, very dependent on entrepreneurial village middlemen, makes organizational and social innovations a prerequisite to significant technical advances. An integrated set of agronomic research priorities dealing with cotton plant improvement for pest tolerance and high cottonseed and lint quality, integrated pest management and other decision support tools for better crop monitoring and management came out of these diagnostic analyses and were subsequently used to structure the following phase of DORAS project activities.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 5, Jan 97 - Dec 97, Page 1 - 15 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

ผู้เขียน:Imgอดิเรก บุญฤทธิ์

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Developing Systematic Framework for Rural Road Prioritization in Nepal

ผู้เขียน:ImgBhimarjun PANDEY

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบจัดลำดับความสำคัญของสายทางในงานบำรุงรักษาทางหลวงชนบท

ผู้เขียน:Imgปิยนิตย์ มะลิทอง

ประธานกรรมการ:ImgSutharin Sthapitanonda

กรรมการร่วม:ImgYaianong Thimsuwan, Imgดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Technology Innovation & Industrial Management (TIIM) 2013

หัวเรื่อง:การเลือกโครงการในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ

Img

Researcher

ดร. ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสุขภาพสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากร , พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

Resume

12