ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย
LAB001
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย

LAB001

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นายพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์

Email: fbuspwl@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428777#1511

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายฉัตรชัย พ่วงพลับ

Email: fbusccp@ku.ac.th

Phone Number: 029428777 ต่อ 1155

รศ.ปนัดดา อินทร์พรหม

Email: fbuspdi@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777 ext.1201

รศ.เจียมจิตร ชวากร

Phone Number: 1448 ext 1212

 

รศ.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

Email: fbuspan@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777ext1202-3

ผศ.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์

Email: fbusapp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777

ผศ.สุรางค์ เห็นสว่าง

Email: fbussum@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428777 ต่อ 2

นายอริชัย รักธรรม

Email: fbusrac@ku.ac.th

Phone Number:

นางสาวชนัธฌา ศิวโมกษธรรม

Email: fbusccs@ku.ac.th

Phone Number: 029428103

ผศ.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

Email: fbusdws@ku.ac.th

Phone Number: 2942-8777 ext.1215

ผศ.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย

Email: fbusnwk@ku.ac.th

Phone Number: 029428777 ต่อ 1212

นายนนทภพ เพชรทอง

Phone Number: 0-2942-8777 ext 1219

 

รศ.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

Email: fbustrl@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8777

รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ

Email: fbusbdr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5355 ต่อ 1111

ผศ.กรกฎ วิจิตรพงศ์

Email: fbuskow@kps.ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8101

นายณัฐพล พันธุ์ภักดี

Email: fbusnpp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8101

ผศ.สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ

Email: fbussjw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777

ผศ.สวัสดิ์ วรรณรัตน์

Email: fbussww@ku.ac.th

 

รศ.ยุรพร ศุทธรัตน์

Email: fbusyps@ku.ac.th

Phone Number: 02 9428777 #609

ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

Email: fbuskyc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8887 ต่อ 1319

ผศ.รัตน์ทนา สังข์พงษ์

Email: fbusrts@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

ผศ.ตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

Email: fbusttk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2522-0448

ผศ.นิรันดร ทัพไชย

Email: fbusndt@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428691

ผศ.หฤทัย นำประเสริฐชัย

Email: fbushrp@ku.ac.th

Phone Number: 029428840

รศ.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

Email: fbusppn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777

นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ

Email: nantawut.l@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8777 ต่อ1311

ผศ.ศุภฤกษ์ สุขสมาน

Email: fbussrs@ku.ac.th

Phone Number: 0814873931

นางสาวเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล

Email: fbusent@ku.ac.th

Phone Number: 0257953555

รศ.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

Email: fbuspwu@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8777 Ext 1317

รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

Email: fbusywv@ku.ac.th

Phone Number: 029428102

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

Email: fbuscjc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8102

ผศ.ดาวรุ่ง ไอยเดช

Email: fbusdrj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777 ext 1413

นายนาวิน มีนะกรรณ

Email: fbusnwm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777

นางธีรารัตน์ วรพิเชฐ

Email: fbusths@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

นางณัฐกันย์ ชินนรานันทน์

Email: fbusndk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777 ext.1417

ผศ.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

Email: fbusptc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777 ext 1401

ผศ.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์

Email: fbusppp@ku.ac.th

 

ผศ.ทรงพร หาญสันติ

Email: fbusspha@ku.ac.th

 

ผศ.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

Email: fbussci@ku.ac.th

Phone Number: +6681-612-6944

นายธงชัย ศรีวรรธนะ

Email: fbustcs@ku.ac.th

 

ผศ.ศิริรัตน์ โกศการิกา

Email: fbussrko@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777 ext 1412

รศ.ธารินี พงศ์สุพัฒน์

Email: fbustnr@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

รศ.ศศิวิมล มีอำพล

Email: fbussas@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428777

รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์

Email: fbuspbp@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

รศ.ดลกณิศ เต็งอำนวย

Email: fbuskgt@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-5355

ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง

Email: fbuspps@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428777#1522

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร

Email: fbusvmr@ku.ac.th

Phone Number: 02-5795355 ต่อ 1511

นายสันสกฤต วิจิตรเลขการ

Email: fbusskv@ku.ac.th

Phone Number:

รศ.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์

Email: fbussrw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5355 ext 1524

นายฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์

Email: fbuscmw@ku.ac.th

Phone Number: 029428777 ext.1528

ผศ.พรเทพ รัตนตรัยภพ

Email: fbusptr@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

นางสาวจารุภา วิภูภิญโญ

Email: fbusjpv@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

ผศ.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ

Email: fbuskks@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

ผศ.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

Email: fbussyr@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-5355 ต่อ 1513

ผศ.อุษา วงศ์สอนธรรม

Email: fbusasw@ku.ac.th

Phone Number: 02-5795355 ต่อ 1531

ผศ.อุษารัตน์ ธีรธร

Email: fbusurs@ku.ac.th

Phone Number: fbusurs@ku.ac.th

ผศ.สุภาวินี จีวะสุวรรณ

Email: fbussnj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8777

นายพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์

Email: fbuspwl@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428777#1511

ผศ.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข

Email: fbustssv@ku.ac.th

Phone Number: 029428777

รศ.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ

Email: fbusswp@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428777#1512

ผศ.สุชาดา เจียมสกุล

Email: fbussdj@ku.ac.th

 

เลอศักดิ์ ภู่นาค

 

 

สกุลรัตน์ พรมศิลา

 

 

กัลยรัตน์ รอดเรือง

 

 

จารุวรรณ พรหมสุวรรณ