Search Result of "MIS"

About 54581 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธนิตา สังฆพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้เขียน:ImgNusri THANACHAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประเวศ อินทองปาน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารยับยั้งการเจริญของเชื้อราในผลิตภัณฑ์เอแคลร์

ผู้เขียน:ImgKingkan VONGSUTTICHOTE

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอม โจ

ผู้เขียน:ImgPannee CHUENNAKORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริกุล วะสี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับรูปแบบการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้เขียน:ImgRosaporn KHEMARUNGSI

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgManu Srikhajon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ

ผู้เขียน:ImgSuriya PHAUNGSOMBAT

ประธานกรรมการ:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์, Imgนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ต่อการเติบโตของสาขาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgAchara PRATHANTHIP

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับหนี้สินของเกษตรกร ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:ImgNilobon NUANIN

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญา และกระบวนการเรียนรู้ของชาวนา: กรณีศึกษาการเปลี่ยนผ่านของระบบเกษตรกรรม ในที่ราบลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

ผู้เขียน:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาปริมาณการใช้น้ำและธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พอเพียงต่อการให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ Brock's Improve

ผู้เขียน:ImgJitchanok SARARUK

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเขตธนบุรี

ผู้เขียน:Imgอรรถพล พรมดีมา

ประธานกรรมการ:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของข้าราชการโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคกลางต่อการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ พีระพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่มีต่อกรรม 5 ส.

ผู้เขียน:ImgSudthida POMSUWON

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของพนักงาน บมจ. ปตท.

ผู้เขียน:ImgSunee AREEKUL

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลจีเอสเอ็ม 2 วัตต์

ผู้เขียน:ImgSakrapee KAN-U-PAT

ประธานกรรมการ:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบมุมมองของผู้บริหารกับลูกค้า ต่อ ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท มัลติเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เขียน:ImgWichan KHUNVIROJPANICH

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgวรวิทย์ ชลายนเดชะ

ประธานกรรมการ:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ของทรัพยากรธรรมชาติ รอบอ่างเก็บน้ำลำเพลิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgสุรัสวดี ภูมิพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...